bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O nas

Placówka perfekcyjnie realizuje potrzeby pracowników oświaty wynikające z zadań szkół i placówek oświatowych poprzez własną pracę i doskonalenie pomagamy innym w ich samorealizacjiORGAN PROWADZĄCY - Samorząd Województwa Pomorskiego

NADZÓR PEDAGOGICZNY - Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

STATUS - Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli

ORGANIZUJE I PROWADZI

kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki
sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
wojewódzki system informacji pedagogicznej
doskonalenie zawodowe i metodyczne nauczycieli i wychowawców
doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej
konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

WSPIERA I UPOWSZECHNIA

zmiany edukacyjne
programy autorskie
dydaktyczne i wychowawcze osiągnięcia nauczycieli i uczniów
rozwój organizacyjny szkół i wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

GROMADZI I UPOWSZECHNIA INFORMACJE O EDUKACJI W RAMACH

strony internetowej
biuletynu "Informator Oświatowy"
Fanpaga na FB
newsletter (elektroniczne aktualności)
biblioteki metodycznej

STATUT ODN W SŁUPSKU - załącznik

Szanowni Państwo

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku ? decyzją nr 59/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. - przyznał Akredytację placówce: Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem wysokiej jakości pracy. Dotychczas tylko nieliczne placówki doskonalenia spełniły warunki jej uzyskania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (dz. U. Nr 227, poz. 2248). Warunki te to m. in.:

1) zapewnienie wykwalifikowanej kadry,

2) opracowywanie i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli oraz dokonywanie ewaluacji,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnieniowej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych.

Przyznanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty akredytacji naszemu Ośrodkowi traktujemy jako duże osiągnięcie a zarazem formę uznania dla efektów wieloletniej, bo od 16 lat prowadzonej działalności w zakresie realizowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Ośrodek, wspierając rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, wzbogaca warsztat pracy pedagoga, a ponadto pobudzając do refleksji pośredniczy w wymianie i upowszechnianiu, także w formie publikacji, doświadczeń, umożliwia też wspólne projektowanie działań oraz uczestnictwo w ich realizacji.

W uzasadnieniu decyzji nr 59/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. stwierdzono: ?Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku (...) oraz załączonej dokumentacji i zapoznaniu się z oceną działalności placówki, przeprowadzoną przez zespół, o którym mowa w § 9 rozporządzenia (...) stwierdził, że placówka Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne ustalone w ustawie o systemie oświaty oraz wyżej wymienionym rozporządzeniu. Zespół akredytacyjny jednogłośnie uznał, że placówka spełnia warunki określone w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia wymagane do uzyskania akredytacji.?

Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz jej uzasadnienie, sprawia wielką satysfakcję nam wszystkim: dyrekcji, konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom administracji i obsługi ODN oraz uczestnikom form doskonalenia i współpracującym z nami wykładowcom ? specjalistom z różnych dziedzin nauki i dydaktyki reprezentującym zarówno uczelnie wyższe jak i różne placówki o światowe w całym krajuOpublikował: Grzegrorz Szuleta
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Grzegorz Szuleta
Dokument z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 240